MENÜ
Hizmetlerimiz Ürün Sertifika Takip

Ürün Kullanıcısı veya Tüketicileri;
Ürün Vize Sorgulama Sayfasına
Erişimi İçin Tıklayınız

Ürün Üreticisi veya İthalatçısı Firmalarımız;
Ürün Sertifika Takip Sistemine
Yeni Ürün Kaydı Yapmak İçin Tıklayınız

21. yüzyılda hızla gelişen ihtiyaçlar, ürün ve hizmetlerde çeşitliliğe neden olmuştur. Zamanla bu çeşitliliğe paralel olarak üreticiler tarafından karşılanması gereken tüketici şartlarındaki belirsizlikler de artış göstermiş ve haksız rekabetin önünü açmıştır. Benzer pek çok faktörün etkisiyle ürün ve hizmetlerin, belirli kalite ölçütleriyle değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Günümüzde üreticilerin daha geniş tüketici kesimlerine ulaşabilmesinin, müşteri ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesinin ve tüketicilerin güvenini daha kolay kazanabilmesinin en önemli adımını ürün ve hizmetlerini sertifikalandırmak oluşturmaktadır.

Gelişen ihtiyaçlar birçok ülkede milli standart kurumları ile akredite kuruluşları, sertifikalandırma hizmetlerine yönlendirmiştir. Ülkemizde bu alanda faaliyette bulunan kuruluşların başında Türk Standartları Enstitüsü yer almaktadır. Enstitü Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almış firmaların ilgili standarda uygun görülen ürünlerine 1 (bir) yıl süreyle TSE (Türk Standartlarına Uygunluk) belgesi; Türk standardı bulunmayan konularda ise uluslararası standartlar, teknik literatür ve Enstitü kalite faktör ile değerlerine uygun görülen ürünlerine 1 (bir) yıl süreyle TSEK (Kalite Uygunluk) belgesi vermektedir. Şayet ürünün standartlara uygunluğu; bir akredite kurumun sertifikaları, muayene ve deney raporlarıyla belirlenmiş ise belge geçerlilik süresi bu raporlarda belirtildiği kadar olmaktadır. Aynı kurum ve kuruluşlar, belge süreleri dolan ürünler için vizelendirme hizmeti de sunmaktadır.

İşte Gazmer (Gazmer Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.) bu noktada doğalgaz dağıtımında kullanılan tüm ürünlerin sertifika ve vize durumlarını takip ederek sektörün bilgisine sunmayı hedeflemektedir. Böylelikle doğalgaz dağıtım şirketleri, dağıtım şirketlerinin kendi adlarına yetkilendirdiği ve dağıtım şirketlerini denetlemekle yükümlü müşavir firmalarla tüm sektör kesimleri en sağlıklı bilgiye tek noktadan kavuşmuş olacaktır.


Ürün Sertifika Takibi Başvuru Belgeleri

1.        Firma Kayıt Formu (doldurularak urun@gazmer.com.tr adresine iletilmelidir.)

2.        Firma Ticari Sicil Kayıt belgeleri

a.        Sanayi ve/veya Ticaret Odası kayıt belgesi (Sanayi ve/veya Ticaret Odası onaylı)

b.        Faaliyet konularının belirtildiği şirket ana sözleşmesi son şeklinin bulunduğu

       -        Ticaret Sicil Gazetesi (ticaret odası onaylı) veya

       -        Sicil kayıt sureti (ticaret sicili memurluğu onaylı)

3.        Yetkili kişilerin imza sirküleri

4.        Yetkili servis belgeleri ile Devreye alma ve Kontrol Formları (ürüne bağlı olmakla ve ürüne göre farklılık göstermektedir (Bir kısım ürünler için talep edilmemektedir.))

a.        En az 2 adet yetkili servise ait TSE hizmet yeri yeterliliği (Bir kısım ürünler için talep edilmemektedir.)

b.        Yetkili servis devreye alma ve kontrol formları (Firma kaşeli ve Yetkili kişi ıslak imzalı) ( Bir kısım ürünler için talep edilmemektedir)

5.        Ürün Kalite Belgeleri

a.        Ürüne ait CE Belgesi (AT Tip Onay Belgesi) (Modül B) ve

b.        Ürüne ait CE Belgesi (Fabrika Üretim Kontrolü) [Modül C (Rastgele Denetim) veya D (Üretim Kalite Güvence Belgesi) ya da Modül E (Ürün Kalite Güvencesi)] 

(Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki Ürün Kalite Belgelerinin ancak Modül B + Modül C yada Modül B + Modül D veya Modül B + Modül E şeklinde iletilmiş olması halinde ürünün GAZMER SERTİFİKA TAKİP Sistemine kayıt yapılabilmesi için yeterli olarak kabul edilecektir.)

(Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamındaki Ürün Kalite Belgeleri ancak ürün seri halde üretiliyor İse Modül B + Modül D belgeleri ile yada ürünün seri halde üretimi yapılmıyor ise Modül B + Modül F belgelerinin iletilmiş olması halinde ürünün GAZMER SERTİFİKA TAKİP Sistemine Kayıt yapabilmesi için yeterli olarak kabul edilecektir.)

 (Yalnızca CE Belgesi ile ürün başvurusu yapılacak ise ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nca mecburi tutulan standartların dışındaki ürünlerde test raporlarının getirilmesi yeterli olacaktır. Baca Sistemleri için ; CE Belgesi)

6.        Ürün Muayene ve Deney Raporunun (TSE veya Akredite Kurum onaylı) (Bir kısım ürünler için talep edilmemektedir.)

7.        Ürün Garanti Belgeleri

(Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nca zorunlu görülen ürünler için bakanlıktan alınmış noter tasdikli garanti belgesi)

8.        Ürün Teknik kataloğu (Ürün Başvuru Formu ile uyumlu)

9.        Ürün Montaj, Kullanım ve Planlama kılavuzları

10.       Her ürün modeline ait etiket örnekleri (orjinali veya fotokopi)

11.       CE Kapsamındaki ürünler için ''AB Uygunluk Beyanı'' 

12.       Yukarıda talep edilen belgelerin (200 dpi çözünürlükte, renkli, aranabilir (OCR) , Pdf formatında) CD ortamında da bir kopyası.

13.        GAZMER Ürün Belgelendirme Komisyonunca ürün teknik şartnamelerinde aranan diğer bilgiler.

14.        GAZMER Ürün Komisyonunca ilgili dönem için ürün tipine göre belirlenen Hizmet ücretinin GAZMER hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun aslı ve nüshası 

NOT: GAZMER tarafından yürütülmekte olan ‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’ ; Doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan gaz yakıcı cihaz ve ürünlere ait teknik ve güvenlik yeterliliği ifade etmektedir.‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’nde kayıtlı olan ürünler GAZBİR üyesi Doğal gaz Dağıtım Şirketleri tarafından kabul görmektedir. Ancak yinede Doğal Gaz Dağitım Şirketleri ''Sertifika Takip Sisteminde'' kayıtlı gaz yakıcı cihaz ve ürünlere ait yeni farklı teknik ve güvenlik ile ilgli doküman ve belgeler talep edebilirler.

Sistem, Türkiye Doğal Gaz Pazarı için uygulama birliği oluşturmakta ve sektörde kullanılan ürünlere ait teknik bilgileri barındıran güçlü bir veri tabanı ile düzenli bir piyasa oluşumuna hizmet etmektedir.

Ürünler, GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından ilgili mevzuat kapsamında incelenerek, sisteme kaydedilmektedir. Bununla beraber üretici/ithalatçı firmaların GAZMER ‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’ ne girişleri işlem kolaylığı ve gönüllülük esasına dayalıdır. Firmalar bu sisteme dâhil olmadan, Dağıtım Şirketlerine ilgili belgelerini sunarak ta işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ürün Vize Takibi Başvuru Belgeleri

1.        Ürün Kalite Belgeleri

a.        Güncel TSE (Türk Standartları Uygunluk) / TSEK (Türk Standartları Kalite Uygunluk) belgesi veya

b.        EN standartlarından birine ait ürün kalite belgesi veya

c.        Güncel Modül C2 (Gözetim Raporu- GAR) yada Modül D (Üretim Kalite Güvencesi) veya Modül E (Ürün Kalite Güvencesi) belgesi

d.        CE Kapsamındaki ürünler için ''AB Uygunluk Beyanı''

2.        GAZMER Ürün Komisyonunca ilgili dönem için ürün tipine göre belirlenen vizelendirme ücretinin GAZMER hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun aslı veya nüshası 

NOT: GAZMER tarafından yürütülmekte olan ‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’ ; Doğal gaz iç tesisatlarında kullanılan gaz yakıcı cihaz ve ürünlere ait teknik ve güvenlik yeterliliği ifade etmektedir.‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’nde kayıtlı olan ürünler GAZBİR üyesi Doğal gaz Dağıtım Şirketleri tarafından kabul görmektedir. Ancak yinede Doğal Gaz Dağitım Şirketleri ''Sertifika Takip Sisteminde'' kayıtlı gaz yakıcı cihaz ve ürünlere ait yeni farklı teknik ve güvenlik ile ilgli doküman ve belgeler talep edebilirler.

Sistem, Türkiye Doğal Gaz Pazarı için uygulama birliği oluşturmakta ve sektörde kullanılan ürünlere ait teknik bilgileri barındıran güçlü bir veri tabanı ile düzenli bir piyasa oluşumuna hizmet etmektedir.

Ürünler, GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından ilgili mevzuat kapsamında incelenerek, sisteme kaydedilmektedir. Bununla beraber üretici/ithalatçı firmaların GAZMER ‘‘ Sertifika Takip Sistemi’’ ne girişleri işlem kolaylığı ve gönüllülük esasına dayalıdır. Firmalar bu sisteme dâhil olmadan, Dağıtım Şirketlerine ilgili belgelerini sunarak ta işlemlerini gerçekleştirebilirler.x